ბიზნესის დაზღვევა

Written by Salome Kekutia. Posted in Corporate

ბიზნესის დაზღვევა ითვალისწინებს:

 ქონების დაზღვევას

 საქმიანობის შეჩერების დაზღვევას

 სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას

 

ქონების დაზღვევა:

დაზღვეული ქონება შესაძლოა იყოს:

➣ შენობა

➣ ცალკეულიფართიშენობებში

➣ სამეურნეო ნაგებობები: ავტოფარეხები, საწყობები, საცავები;

➣ საწარმოო და ტექნოლოგიური ხაზები,  მანქანა–დანადგარები

➣ საკომუნიკაციო მოწყობილობები (სისტემები, აპარატები), მაღალი ძაბვის მანქანები;

➣ პროდუქცია, საქონელი, მარაგებიდასხვასასაქონლო-მატერიალურინივთები

➣ ინვენტარი: ავეჯი, საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობები, ელექტროტექნიკა, კომპიუტერები, ორგანიზაციული ტექნიკა და სხვა.

 

სადაზღვევო რისკები:

✓ ხანძარი  / მეხის დაცემა   / აფეთქება / კონტეინერის (საქვაბე, მილები და ა.შ.) აფეთქება / საჰაერო ხომალდის ან მათი ნაწილების ვარდნა

✓ შტორმი/ ქარიშხალი / სეტყვა / მეწყერი / ქვის ცვენა / თოვლის სიმძიმე / წყალდიდობა

✓ წყალგაყვანილობასა და სადრენაჟო სისტემიდან გამონადენი წყლით პირდაპირი დაზიანება, მათ შორის მეზობელი ფართიდან წყლით დაზინება

✓ წყლის, ზეთის ან ნავთობის საქვაბეებიდან ან მილებიდან ამოხეთქვა ან გამოჟონვამესამე პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, ვანდალიზმი, ქურდობა ან ქურდობის მცდელობა, ძარცვა ან ყაჩაღობა

✓ მიწისძვრა

✓ მინების დაზღვევა

✓ სატრანსპორტო საშუალებების შეჯახება

 

 

 

საქმიანობის შეჩერების დაზღვევა:

➣ მზღვეველი დაფარავს საქმიანობის შეჩერების შედეგად შემოსავლის შემცირებით წარმოშობილ ზიანს.

პირდაპირი ზარალი ქონებაზე შესაძლებელია გამოწვეული იყოს მისი დაზიანებით/განადგურებით/დაკარგვით.

 

 

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა:

➣ ანაზღაურებას ექვემდებარება დაზღვევის მოქმედების პერიოდში მომხდარი და გაცხადებული შემთხვევა, რომელიც იწვევს  მესამე პირის ქონების დაზიანებას ან/და მესამე პირის სხეულის დაზიანებას და   რომლის   ანაზღაურებაზეც   სამართლებრივად   პასუხისმგებელი არის დამზღვევი.

 

 

დაფარვები

ლიმიტი

ქონების დაზღვევა

50 000 (GEL)

საქმიანობის შეჩერების დაზღვევა

50 000 (GEL)

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

10 000 (GEL)


 


 

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ცხელ ხაზზე: 2 949 949