პასუხისმგებლობის დაზღვევა ირაო

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

პასუხისმგებლობის დაზღვევა გულისხმობს იმ შემთხვევებს, როცა მომხმარებლის მიზეზით დაზიანდა სხვა ადამიანის ჯანმრთელობა ან/და ქონება. 

პასუხისმგებლობის დაზღვევა ვრცელდება მხოლოდ იმ ზიანზე, რომელიც დაფიქსირდება:

  • ორგანიზაციის ტერიტორიაზე ან მის გარეთ შრომითი მოვალეობის შესრულებისას; 
  • სამუშაო მიზნით, დამქირავებლის მიერ გამოყოფილი ტრანსპორტით მგზავრობისას.