ჯანმრთელობის დაზღვევა იურიდიული პირებისთვის

ირაო თითოეულ ორგანიზაციას სთავაზობს ინდივიდუალურ სადაზღვევო პირობებს.

სამედიცინო კორპორატიული დაზღვევით გათვალისწინებული ზოგადი პირობები:

ირაო-ასისტანსი: 24 საათიანი სატელეფონო კონსულტაცია (032) 2 949  949, დაზღვეულისათვის ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება სამედიცინო დაზღვევის პროგრამებთან და პროვაიდერებთან დაკავშირებით, ოჯახის ექიმთან ვიზიტის და ოჯახის ექიმის ბინაზე გამოძახების დაგეგმვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება.

სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება: სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მიერ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ჩვენების შესაბამისად სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირება.

ოჯახის ექიმის  მომსახურება: დაზღვეულ პირთა კონსულტირება (საჭიროების შემთხვევაში ბინაზე), თითოეულ დაზღვეულზე სამედიცინო ანკეტის წარმოება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი, საჭირო გამოკვლევებისა და მკურნალობის კონტროლი, საჭიროების შემთხვევაში დანიშნულების და გეგმიურ ამბულატორიულ მომსახურებაზე მიმართვის ფურცლის გაცემა. სამედიცინო ჩვენების შესაბამისად ოჯახის ექიმი უზრუნველყოფს ბიულეტენის გახსნას.

პროფილაქტიკური კვლევა: სამედიცინო ჩვენების გარეშე ოჯახის ექიმების დისლოკაციის ადგილებსა და პროვაიდერი კლინიკებში მიმართვის ფურცლის საფუძველზე, შემდეგი სამედიცინო კვლევების ჩატარება: სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის საერთო ანალიზი, გლუკოზის განსაზღვრა, პროთრომბინის განსაზღვრა სისხლში, საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში, ელექტროკარდიოგრაფია, ერთი ორგანოს ექოსკოპია.

ვაქცინაცია: სეზონური გრიპის, ანტიტეტანური და ანტირაბიული ვაქცინაცია, სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულის გარდა.

ჰოსპიტალიზაცია: სადაზღვეო პერიოდის განმავლობაში დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებულ იმ სამკურნალო/დიაგნოსტიკური ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელიც დაზღვეულს გაეწევა შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გაწევის უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებაში.

გადაუდებელი ჰოსპიტალიზაცია: დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებულ იმ ჰოსპიტალური სამკურნალო ღონისძიებების ერთობლიობა, რომლის გადავადების პირობებში გარდაუვალია დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება, დაინვალიდება და/ან სიკვდილი.

გეგმიური ჰოსპიტალიზაცია: სამედიცინო ჩვენებით, დაზღვეულის განთავსებას, ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში გეგმიური თერაპიული და/ან ქირურგიული სამედიცინო მომსახურების მისაღებად.
კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური შემთხვევების ანაზღაურება მოხდება გეგმიური ჰოსპიტალიზაციის ქველიმიტით.

კარდიოქირურგია: შესაბამისი სამედიცინო ჩვენებისას  ექიმის მიერ დანიშნული ქირურგიული მკურნალობის და სტენტირების (სტანდარტული, რეანიმაციული/ინტენსიური (პოსტოპერაციული)  პალატის     ხარჯები)  ღირებულების ანაზღაურება ინდივიდუალურ სადაზღვევო ბარათში მითითებული შესაბამისი ლიმიტისა და დაფარვის ფარგლებში. კარდიოქირურგიული შემთხვევების ანაზღაურება მოხდება გეგმიური ჰოსპიტალიზაციის ქველიმიტით.

ონკოლოგია: ითვალისწინებს ონკოლოგიური დაავადებების (დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის მე-10-ე გადახედვით (ICD-10) განსაზღვრული ნეოპლაზიური დაავადებების (COO-D48) (კეთილ და ავთვისებიანი სიმსივნეები)), მათი გართულებებისა და ამ დაავადებებთან დაკავშირებული ნებისმიერი გეგმიური თუ გადაუდებელი დიაგნოსტიკური, თერაპიული,  ქირურგიული და მედიკამენტური მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებას. ონკოლოგიური შემთხვევების ანაზღაურება მოხდება გეგმიური ჰოსპიტალიზაციის ქველიმიტით.

დღის სტაციონარი: ითვალისწინებს სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებულ იმ სამკურნალო/დიაგნოსტიკური ღონისძიებების ერთობლიობას, რომელიც დაზღვეულს გაეწევა ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში.

ამბულატორია: დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებულ ის სამკურნალო/დიაგნოსტიკური ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელიც დაზღვეულს გაეწევა ნებისმიერ ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში.

გადაუდებელი ამბულატორია: დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებული ის ამბულატორიული ღონისძიებების ერთობლიობა, რომლის გადავადების პირობებში გარდაუვალია დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება, დაინვალიდება და/ან სიკვდილი.

გეგმიური ამბულატორია: სამედიცინო ჩვენებით, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გაწევის უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებაში ჩატარებული: ვიწრო პროფილის ექიმ-სპეციალისტების კონსულტაციები/ლაბორატორიუილ გამოკვლევები/ინსტრუმენტული გამოკვლევები (მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევები, როგორიც არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული კვლევა და ა.შ.).

ორსულობა: ითვალისწინებს, სამედიცინო ჩვენებით ჩატარებული, ორსულობასთან დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურებების და მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებას; ორსულობასთან დაკავშირებული მედიკამენტები ანაზღაურდება ორსულობის ლიმიტიდან ორსულობის პროცენტული დაფარვის შესაბამისად.

მშობიარობა: ითვალისწინებს ფიზიოლოგიურ ან გართულებულ მშობიარობასთან (სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის ჩათვლით) დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას, გაუტკივარების, კვების, არასტანდარტული პალატის და ექიმის აყვანის ხარჯების ჩათვლით.

მედიკამენტები: ითვალისწინებს დაზღვეულისთვის „ირაოს“ ექიმის და/ან შესაბამისი სერტიფიკატის მქონე ვიწრო პროფილის ექიმ-სპეციალისტის მიერ სამედიცინო ჩვენებით, ამბულატორიული მკურნალობის ჩატარების მიზნით დანიშნული მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებას (ერთჯერადად ანაზღაურებას ექვემდებარება მკურნალობის მაქსიმუმ 1 თვიანი კურსი).

გადაუდებელი  სტომატოლოგია: კბილის მწვავე ტკივილის გაყუჩებას, რენტგენს/ვიზიოს, არხის გახსნა და კბილის ექსტრაქცია შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გაწევის უფლების მქონე ნებისმიერ სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში.

გეგმიური სტომატოლოგია: ითვალისწინებს სტომატოლოგის (თერაპევტის) კონსულტაციას, მკურნალობის დაწყებამდე და მკურნალობის დასრულების შემდეგ გადაღებულ დენტოგრამა/ვიზიოს, კბილების დაბჟენას: კარიესის, პულპიტის, პერიოდონტიტის მკურნალობას, გეგმიურ ქირურგიულ მანიპულაციებს, კბილების ჰიგიენურ გაწმენდას დახურული კიურეტაჟი ულტრასტომით (“airflow” მეთოდით მხოლოდ პროვაიდერ კლინიკებში); პაროდონტისა და პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებების მკურნალობას აპლიკაციური მეთოდით მხოლოდ პროვაიდერ კლინიკებში.

სამოგზაურო დაზღვევა: ითვალისწინებს  დაზღვეული თანამშრომლის საზღვარგარეთ სამოგზაურო დაზღვევის პოლისით უზრუნველყოფას.

* დამატებითი ბენეფიტის სახით, ირაო გთავაზობთ დამატებით მომსახურებებს გამაჯანსაღებელ სპორტულ კომპლექსებში და სხვადასხვა ფასდაკლების ბარათებს.